Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Privacybeleid Sterrenstages

Over ons privacybeleid

Sterrenstages geeft veel om uw/jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u/jij en uw/jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw/jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sterrenstages. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuw/jouwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u/jij door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u/jij uit op welke wijze wij uw/jouw gegevens opslaan en hoe wij uw/jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u/jij heeft met betrekking tot de door u/jij aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u/jij vragen heeft/hebt over ons privacybeleid kunt/kan u/jij contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u/jij vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u/jij lezen op welke wijze wij uw/jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website software

Eigen website

Onze website is ontwikkeld met software van xynta. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Zij heeft toegang tot uw/jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw/jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Xynta is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit oa een sterk wachtwoordbeleid. Xynta maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw/jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Sterrenstages andere websites

Op de website van Sterrenstages  treft u/jij een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Sterrenstages kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Webhosting

Xynta

Wij nemen webhosting af van Xynta. Xynta verwerkt géén persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw/jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Xynta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw/jouw persoonsgegevens te voorkomen. XYnta is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Xynta en Office365

Onze website maakt gebruik van Office 365 en Xynta, Derde partijen die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u/jij ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Xynta en Strato. Beiden zullen al uw/jouw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u/jij hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.

Uw/jouw persoonsgegevens worden door Xynta, Office365 en Strato beveiligd opgeslagen. Office365 maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Offcie365 behoudt zich het recht voor om uw/jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als wij een brief verzenden is het onze taak om bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw/jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw/jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Simplefact

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Simplefact en Banana Boekhouding. Wij delen uw/jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw/jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw/jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Simplefact en Banana Boekhouding zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw/jouw gegevens vertrouwlijk behandelen. Simplefact en Banana Boekhouding gebruiken uw/jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw/jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u/jij verstrekt. Wij gebruiken uw/jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u/jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw/jouw verzoek – op een later moment contact met u/jou op te nemen, vragen wij u/jou hiervoor expliciet toestemming. Uw/jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw/jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sterrenstages op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw/jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw/jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw/jouw gegevens zolang u/jij ingeschreven/stage loopt via Sterrenstages. Dit betekent dat wij uw/jouw klantprofiel bewaren totdat u/jij aangeeft dat u/jij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u/jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw/jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw/jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw/jouw opdracht hebben vervaardigd.

Uw/jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft/heb u/jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u/jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u/jij zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw/jouw gegevens enkel naar uw/jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u/jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u/jou vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang(t) u/jij in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U/jij heeft/hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u/jij vermoedt dat wij uw/jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U/jij heeft/hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw/jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U/jij kunt/kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U/jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw/jouw verzoek. Als uw/jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u/jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U/jij heeft/hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw/jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U/jij kunt/kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U/jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw/jouw verzoek. Als uw/jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u/jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U/jij heeft/hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw/jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U/jij kunt/kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U/jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw/jouw verzoek. Als uw/jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u/jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u/jouw de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U/jij heeft/hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw/jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U/jij kunt/kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U/jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw/jouw verzoek. Als uw/jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u/jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u/jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U/jij heeft/hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw/jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Sterrenstages. Als u/jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw/jouw bezwaar. Is uw/jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u/jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U/jij heeft/hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw/jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u/jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in hun privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u/jij echter altijd de meest recente versie. Als het nieuw/jouwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u/jou verwerken, dan brengen wij u/jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Sterrenstages

Nederland

T 023-7112451

E info@sterrenstages.nl

× Hoe kan Sterrenstages je helpen?