Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sterrenstages 2020-2021

Onze algemene voorwaarden zijn een onderdeel van alle gemaakte afspraken tussen Sterrenstages.nl /  Worldwidetraineeships.com en haar wederpartijen. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van de websites  www.sterrenstages.nl

Door op het aanmeldscherm een vinkje in het hokje “voor akkoord voorwaarden’’ te plaatsen, bevestigt u akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, is gebruik van onze websites, producten en diensten onmogelijk. De algemene voorwaarden staan vermeld op de bovengenoemde websites van Sterrenstages. Op verzoek worden deze kosteloos naar u toegezonden.

artikel 1. Definities/omschrijvingen
Afstudeerplek/-plaats: een aangeboden afstudeeropdracht binnen een organisatie via de websites van Sterrenstages, niet vergelijkbaar met een baan na het afstuderen of een bijbaan tijdens de opleiding.
Bedrijfsprofiel: een uitgebreide beschrijving van de organisatie (soort bedrijf, grootte, werkzaamheden, etc.), middels een op de websites ingevuld en geplaatst bedrijfsformulier.
Contactgegevens: correcte gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
CV: de levensloop van een student die via een op Sterrenstages aangegeven CV-formulier is ingevuld of als bijlage op de websites is geplaatst.
Gebruikers: studenten, organisaties en overige partijen die gebruik maken van de websites en/of diensten van Sterrenstages.
Student: iedere persoon die ingeschreven staat als student aan een erkende VMBO, MBO, HBO of WO-opleidingsinstelling en/of een particuliere opleiding in Nederland en/of in het buitenland én zich heeft ingeschreven via de websites van Sterrenstages.
Organisatie: bevoegd persoon of organisatie die stageplaatsen aanmeldt op de websites en anderzijds een match maakt middels het raadplegen van het bestand met studentprofielen. Tevens een bevoegd persoon of organisatie die Sterrenstages opdracht verleent om te bemiddelen, te adviseren of anderszins.
Stage(plaats): een aangemelde leerplaats binnen de organisatie van de opdrachtgever via de websites van Sterrenstages, niet vergelijkbaar met een baan na het afstuderen of een bijbaan tijdens de opleiding.
Studentenprofiel: een korte beschrijving (opleiding, ervaring, persoonlijke eigenschappen, eigen toegevoegde waarde) van de student, conform het op de websites aangegeven formulier is ingevuld en geregistreerd.
Websites (hierna: Sterrenstages)www.sterrenstages.nl en www.worldwideinternships.com.

artikel 2. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, activiteiten, contracten voor werving & selectie en advisering tussen Sterrenstages en haar wederpartijen. De toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt nadrukkelijk uitgesloten.

artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst tussen Sterrenstages en haar wederpartijen komt tot stand na schriftelijke bevestiging (via de websites, e-mail en/of post) van de aanmelding van de wederpartijen door Sterrenstages. Als later blijkt dat de vertegenwoordiger van de organisatie niet bevoegd was, blijft de overeenkomst tussen Sterrenstages en de desbetreffende organisatie in stand.

artikel 4. Plaatsing bedrijfsprofiel/stageplaats/afstudeeropdracht
1. De organisatie draagt zorg voor de plaatsing van haar bedrijfsprofiel en/of stageplaatsen en/of afstudeeropdrachten op de websites door middel van completering en verzending van de op de websites beschikbaar gestelde formulieren. Verzending geschiedt via elektronisch dataverkeer. De organisatie is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de door hen opgegeven (contact)gegevens.
2. De informatie die door de organisatie op de websites wordt geplaatst, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De ingevoerde/bijgehouden informatie is volledig en van toepassing op de stageplaats/afstudeerplek.
 • De aangeboden stageplaats/afstudeerplek is nuttig voor de student in de zin dat hij passende ervaringen kan opdoen met het oog op een mogelijke vaste functie op diens opleidingsniveau.
 • De aangeboden stageplaats/afstudeerplek dient plaats te vinden in een plezierige omgeving waar de student kan leren en kennis kan opdoen.
 • De organisatie dient een voorbeeldfunctie te hebben aangaande stageplaatsen/afstudeerplekken.
 1. De organisatie geeft toestemming aan Sterrenstages om de opgegeven teksten aan te passen. Sterrenstages behoudt zich tevens het recht voor om bedrijfsprofielen en/of stageplaatsen en/of afstudeerplekken te weigeren op grond van immorele, onpasselijke, illegale en  discriminerende praktijken.

TOP

artikel 5. Inschrijving studentgegevens en diens CV
De student zorgt voor een correcte en volledige invulling van zijn/haar studentengegevens en CV op de websites. De student blijft verantwoordelijk voor het up to date houden van deze gegevens. Sterrenstages kan deze gegevens niet zelfstandig aanpassen (privacyverklaring).

artikel 6. Onderhoud en privacy van (toegangs) gegevens
1. Per stage opening kan de organisatie haar gegevens bekijken en aanpassen waar nodig. Bij aanmelding kiest de organisatie een eigen wachtwoord. Het opgegeven e-mailadres van de persoon die de aanmelding verzorgt dient als  gebruikersnaam.
2. De combinatie gebruikersnaam en wachtwoord wettigt de gebruiker om toegang te verkrijgen tot diens gegevens en stelt de gebruiker in staat actie te ondernemen in verband met bijvoorbeeld het verzenden van uitnodigingen naar potentiële kandidaten.
3. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het wachtwoord. Sterrenstages neemt hierin geen verantwoordelijkheid. Indien het wachtwoord in handen van derden komen, dient de organisatie ten spoedigste contact op te nemen met Sterrenstages.
4. Bij ongeoorloofd gedrag inzake invoering en verwerking van stageplaatsen/afstudeerplekken of een derde onrechtmatig toegang verlenen op de websites zal Sterrenstage het e-mailadres van de desbetreffende organisatie permanent blokkeren en de daarbij behorende gegevens van de website verwijderen.

artikel 7. Reageren en contactlegging
Reageren door studenten
1. Studenten kunnen solliciteren op de door de organisatie geplaatste stageplaats(en) en/of afstudeerplek(ken). De relevante gegevens zijn voor de studenten doorzoekbaar.
2. Indien een student via de websites op een stage- of afstudeeropdracht solliciteert/reageert, ontvangt de organisatie de sollicitatie/reactie. Sterrenstages ontvangt hiervan een kopie.
Uitnodiging door de organisatie
De organisatie kan via de websites op basis van het eigen bedrijfsprofiel een of meerdere studenten uitnodigen voor het doen van een sollicitatie op de door hen aangeboden stageplaats en/of afstudeerplek.
Opdracht verstrekken tot actief zoeken naar een geschikte kandidaat
1. Sterrenstages kan tevens, in opdracht van een organisatie, actief zoeken naar kandidaten ter invulling van de openstaande stageplaatsen/afstudeerplekken.
2. Indien Sterrenstages een of meerdere potentiële kandidaten aan de organisatie presenteert, is de organisatie verplicht om hierop schriftelijk te reageren. Bij acceptatie is de organisatie de overeengekomen vergoeding ad. € 250,00 excl. BTW (2019) aan Sterrenstages verschuldigd. Sterrenstages stuurt in dit geval een digitale factuur die binnen 5 werkdagen dient te worden voldaan.

artikel 8. Strikte criteria voor gebruikmaking van informatie
1. Gebruikmaking van de verkregen informatie uit de Cv’s en databases van Sterrenstages is alleen mogelijk indien de organisatie deze uitsluitend gebruikt voor het invullen van een stageplaats of afstudeerplek. Tenzij een student uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tot gebruik van diens informatie voor andere doeleinden.
2. Bekeken en ontvangen informatie van studenten is strikt vertrouwelijk en blijven in bezit van Sterrenstages. Het is nadrukkelijk NIET toegestaan deze gegevens te delen/verkopen aan derden.

artikel 9. Afbreken communicatie/onderhandelingen tussen de gebruikers
Als de student of organisatie niet aan de tussen hen gemaakte afspraken kan voldoen of hiervan afziet, dient deze de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Tevens dient deze partij Sterrenstages hiervan op de hoogte te brengen. Sterrenstages heeft geen verantwoordelijkheid in deze, laat staan enige aansprakelijkheid.

artikel 10. Na afloop stage/afstuderen
Indien de organisatie de stagiaire binnen zes maanden na afloop van diens stage/afstudeeropdracht een contract (tijdelijk of vast/ parttime of fulltime) aanbiedt, wordt deze een eenmalige bijdrage in rekening gebracht ad. € 500,00 excl. BTW (2019). Deze bijdrage is gebaseerd op de bemiddeling tussen enerzijds Sterrenstages en anderzijds de student/organisatie.

artikel 11. Onrechtmatig gebruik van websites en de hierop vermelde gegevens
1. De gebruiker laat geen informatie achter op de websites die in strijd is met de Nederlandse wetgeving, immoraliteit en zorgvuldigheid binnen het sociale verkeer.
2. De gebruiker plaatst geen gegevens op de website die niet op de waarheid zijn berust.
3. De gebruiker plaatst geen gegevens op de websites die in overtreding is op het intellectueel eigendomsrecht van derden.
4. De gebruiker mag de websites niet gebruiken voor het verspreiden van of laten verspreiden van virussen, spam, spyware en andere zaken welke de websites en diens gebruikers niet ten goede komen.
5. De gebruiker mag de websites niet misbruiken waardoor voor derden een verstoord gebruik ontstaat.
6. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sterrenstages, onthoudt de gebruiker zich van gebruik (beïnvloeding/hacken) van gegevens die op de websites vermeld/verzameld zijn. Dit geldt tevens voor websites van derden en het netwerk waarin deze optreden.
7. Indien de gebruiker in strijd handelt met het voorgaande zal Sterrenstages de overeenkomst met de desbetreffende gebruiker per directe ingang ontbinden en de toegang tot de websites aan de gebruiker (en haar eventuele medewerkers) blokkeren. De gebruiker blijft in dit geval wel de overeengekomen vergoeding aan Sterrenstages verschuldigd.
8. Alle informatie welke vermeld staat op websites is eigendom van Sterrenstages en mag nimmer, zonder schriftelijke toestemming van Sterrenstages, gebruikt worden, tenzij goedkeuring voor overeenkomstig gebruik uitdrukkelijk wordt gegeven via de website.

artikel 12. Advertentiemogelijkheden
Op Sterrenstages bestaat de mogelijkheid tot adverteren. Voorbeelden kunnen zijn; banners (stilstaand), logo’s, advertentieblokken, nieuwsbrieven etc. De inhoud, vormgeving en plaatsing gaan in goed overleg tussen adverteerders en Sterrenstages. Advertenties welke van kwetsende, immorele en schadelijke aard zijn voor de websites en haar gebruikers zullen zonder opgaaf van reden verwijderd worden.  Bij verwijdering op basis van het voorgaande behoudt Sterrenstages zich het recht voor de overeenkomst met de desbetreffende adverteerder te ontbinden. Dit zonder restitutie van reeds ontvangen gelden.

artikel 13. Digitaal dataverkeer
Sterrenstages en haar gebruikers komen overeen dat bevestigingen en facturen welke verstuurd/ontvangen zijn via digitaal dataverkeer (e-mail, intranet) bindend zijn en dat alle informatie verzonden via het digitale dataverkeer dwingende bewijskracht hebben in een gerechtelijke procedure.

artikel 14. Aansprakelijkheid en disclaimer
1. Sterrenstages is nimmer aansprakelijk voor:

 • het niet-nakomen van gemaakte afspraken tussen gebruikers of de schade die daaruit voortvloeit;
 • de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, compleetheid van bedrijfsprofielen, stageplaatsen en/of afstudeerplekken, studentprofielen, Cv’s, banners, links, of andere onjuistheden welke door gebruikers of andere wederpartijen van Sterrenstages op de websites zijn geplaatst. Dit geldt tevens voor de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van studenten, organisaties en overige wederpartijen van Sterrenstages die zich via de websites profileren;
 • het weigeren van een banner of andere vormen van adverteren via de websites, noch voor het verwijderen of beëindigen hiervan. De gebruikers en overige wederpartijen dienen Sterrenstages volledig vrij te pleiten tegen alle benadelingen en kosten, met inbegrip van claims van derden wanneer via Sterrenstages geplaatste, verspreide of anderszins advertenties als inbreuk op privacy, niet wettig, immoreel of kwetsend kunnen worden aangemerkt;
 • het onrechtmatig gebruik van het persoonlijke wachtwoord van gebruikers voor het bijhouden van de eigen gegeven voor de toegang tot  op de websites;
 • enige schade of verliezen die voortvloeien uit een onjuiste selectie door een student van een stageplaats/afstudeerplek/organisatie;
 • het niet, incorrect of onvolledig vervullen van de taak van de student ten aanzien van de met de organisatie gemaakte afspraken;
 • het weigeren of verwijderen van een stageplaats of afstudeerplek van haar websites. Dit geldt tevens indien zij de organisatie de toegang tot de websites blokkeert op basis van het in de voorwaarden gestelde betreffende ongeautoriseerd of onrechtmatig gebruik;
 • het feit dat een student in werkelijkheid een lagere stage (onkosten)vergoeding ontvangt dan is besproken of vermeld in de geldende cao;
 • het incorrect of onrechtmatig gebruik door derden, die gegevens via de websites inzien of onrechtmatig gegevens van Sterrenstages ontvangen. Dit voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid toelaatbaar is conform de geldende (privacy)wetgeving;
 • alle kosten en benadeling (inclusief claims van derden) ten gevolge van het incorrect of ongeoorloofd gebruik van privacygegevens door derden die deze gegevens via (de websites van) Sterrenstages hebben verkregen;
 • eventuele schade ten gevolge van buitengebruikstelling of storing van de websites of services van een internetprovider en/of telecomaanbieder.
 1. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, voor zover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sterrenstages, dan wel in de gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van een wettelijke bepaling.
  3. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld dat Sterrenstages toch aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade met een maximum van € 300,00 per schadegeval. Onverminderd enige andere bepaling betreffende tijdige reclamering, vervalt elk eventueel recht op schadevergoeding door Sterrenstages, indien de wederpartij niet tijdig, binnen drie maanden na het ontstaan van de schade dan wel het bekend worden (of redelijkerwijs bekend kunnen zijn) met de schade ten gevolge van een schade-veroorzakend voorval, een schriftelijke en gemotiveerde klacht ter zake heeft ingediend bij Sterrenstages, waarbij de bewijslast dat de stukken tijdig zijn ingediend, rust op de wederpartij.
  4. Sterrenstages besteedt uitermate grote zorg aan de persoonsgegevens en andere privacygegevens vermeld op haar websites. De wijze waarop dit gebeurd is in overeenstemming met het Privacy-beleid op onze websites en de geldende Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sterrenstages zal alles doen wat in haar vermogen ligt om onjuist gebruik van de gegevens tegen te gaan.
  5. Bij geschillen tussen gebruikers kan Sterrenstages eventueel optreden als mediator.

artikel 15. Vergoedingen en betalingen
1. Voor het plaatsen van een uitgebreid bedrijfsprofiel op de websites met daaropvolgend een invulling van de stageplaats(en)/afstudeerplek(ken) is de organisatie een vergoeding aan Sterrenstages verschuldigd zoals aangegeven op de websites. Voor de overige diensten zoals beschreven in deze voorwaarden is de organisatie een tarief verschuldigd zoals overeengekomen met Sterrenstages. De student is een vergoeding verschuldigd voor het uitzetten van een zoekopdracht via de websites, alsmede voor het aangaan, middels preselectie door Sterrenstages, van een stage- en/of afstudeerovereenkomst met een van de organisaties.
2. Facturering geschiedt middels elektronisch dataverkeer (e-mail), tenzij anders is overeengekomen. Voor het versturen van facturen per post worden administratiekosten in rekening gebracht. De betalingstermijn van de vergoedingen bedraagt 5 werkdagen vanaf factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaling van facturen dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zonder aftrek, korting of verrekening op bankrekeningnummer IBAN: NL40KNAB0724913262 (KNAB bank) ten name van Sterrenstages, te Haarlem onder vermelding van Sterrenstages, debiteur- en factuurnummer.

 1. Alle vermelde dan wel overeengekomen vergoedingen zijn in Euro’s aangegeven en zijn steeds exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. Voor buitenlandse organisaties kunnen andere bepalingen gelden. Sterrenstages behoudt zich het recht voor tarieven regelmatig te herzien.
 2. Eventuele verzoeken tot terugvordering aangaande facturering kan binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Sterrenstages worden ingediend. De bewijslast in deze ligt bij de organisatie/student. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid tot terugvordering.
  5. Gevolgen niet-tijdige betaling
  Indien blijkt dat een factuur van Sterrenstages niet binnen de gestelde 5 werkdagen is voldaan, dan is de organisatie/student vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Bij gebreke van tijdelijke betaling is Sterrenstages gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van de maand daaronder begrepen) in rekening te brengen. De bijkomende kosten als gevolg van het niet tijdig voldoen van de betaling zijn volledig voor rekening van de organisatie/student. Deze kosten bestaan uit incassokosten en/of (in)directe kosten met betrekking tot bijvoorbeeld juridische bijstand met een minimum van € 45,00

artikel 16. (Intellectuele) eigendomsrechten
Hieronder wordt onder andere verstaan: alle auteursrechten, naburige rechten, portretrechten, octrooirechten, merkenrechten, modellenrechten, handelsnaamrechten en databaserechten. Hetzelfde geldt voor de software, die diensten van de websites, de websites zelf en de informatie (inhoud) van de websites. Als uitzondering hierop geldt de inhoud van het bedrijfs- en studentenprofiel en de omschrijving van de stageplaats/afstudeerplek mocht hierop een eigendomsrecht bestaan.

artikel 17. Inhoud van de voorwaarden
Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn met grote zorg samengesteld en geverifieerd. Mocht onverhoopt één of meerdere bepalingen niet (meer) rechtsgeldig zijn of rechtens niet toepasbaar kunnen zijn, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht. De bepalingen welke niet meer toepasbaar zijn, worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten op de huidige rechtsgeldigheid.

artikel 18. Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomsten met Sterrenstages worden, tenzij anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een wederpartij de verplichtingen richting Sterrenstages niet nakomt, raakt deze van rechtswege (zonder ingebrekestelling) direct in verzuim. Sterrenstages kan in dat geval terstond nakoming eisen van wederpartij of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Indien er sprake is van schade, dan is de wederpartij aan Sterrenstages een vergoeding verschuldigd ter hoogte van alle indirecte en directe schade (inclusief alle gevolgschade en bijkomende kosten, waaronder ook begrepen wordt de kosten voor rechtsbijstand). Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig opzeggen met inachtneming van 1 week opzegtermijn. Eventuele vergoedingen aan Sterrenstages verschuldigd ten tijde van de opzegging blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de toegang tot de websites worden geblokkeerd en zullen de toegangsgegevens en alle andere aanwezige data van de wederpartij worden verwijderd van de websites. Indien stageplaatsen niet binnen 30 werkdagen voorafgaande de eind datum van publicatie geannuleerd worden, zal deze automatisch met eenzelfde periode verlengd worden. Tenzij anders overeengekomen.

artikel 19. Rechts- en forumkeuze
1. De overeenkomsten en afspraken gemaakt met en door Sterrenstages worden beheerst door het Nederlands recht.
2. Mochten er uit of samenhangend met de overeenkomst met Sterrenstages voor het gebruik van de diensten van de websites onregelmatigheden voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie hierover onderling in overleg treden en vervolgens trachten deze onregelmatigheden op te lossen alvorens eventueel een derde in te schakelen.
3. Indien de partijen alsnog niet tot een uitkomst komen, dan zullen de geschillen worden beslecht door een bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank Haarlem. Deze regeling laat overigens het recht van iedere partij om een beslissing te vragen in kort geding in geval van een spoedeisend belang onverlet.

× Hoe kan Sterrenstages je helpen?